Заявка на посещение и экскурсию - 8 (7182) 61-81-59

KZ

Академик Қ.И. Сәтбаев ескерткіші

Ұлы ғалым Қ.Сәтбаевқа ескерткіш 2021 жылы орнатылды.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Павлодар облысы әкімдігінің атынан Нұр-Сұлтан қаласына сыйға тартылды.

Мүсін авторы – Асқар Маратұлы Нартов.

Сәулетші – Саматбек Тәженұлы Бөкебай.

Тұжырымдама авторы - Алтынбек Нухұлы.

Қ.И. Сәтбаевтың мүсінінің биіктігі плинтуспен 3 ауқымды құрайды  (5,25 м.), материалы – қола, салмағы – 4,9 т.

Тұғыры граниттен жасалған, биіктігі - 5,42 м.

Подиум, биіктігі – 1,08 м., ауданы 24*36 м.

Ескерткіштің жалпы биіктігі - 13 метр.

Академик Қаныш Сәтбаев – XX ғасырдың ғұламасы, дара тұлғасы. Ол 1899 жылы 12 сәуірде Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келді – 1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеуде қайтыс болды, Алматыда жерленді.

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев - есімі кіші планетаға берілген тарихи біртуар тұлға, ірі мемлекет және қоғам қайраткері, аса көрнекті ғалым, Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш Президенті және негізін қалаушы, Үлкен Жезқазған кен орнының ашушысы және Ертіс-Қарағанды каналы құрылысының бастамашысы. Ұлы ғалым Қазақстанның тау-кен өнеркәсібінің негізін қалады, индустрияның көптеген жылдар бойы дамуын болжады. Қ.И.Сәтбаевтың есімі мемлекет тарихында алтын әріппен жазылған және ол Қазақстанның мақтанышы болып табылады.

Қаныш Сәтбаев кен орындарының геологиясы мәселелерімен айналысты, қазақстандық металлогендік мектептің негізін қалады. Жезқазған кен орнын зерттеуге және Орталық Қазақстанның болжамды геологиялық карталарын жасауға арналған еңбектері аса құнды болып табылады. Ол Жезқазған кен орнының әлемдегі ең ірі кен орындарының қатарына жататындығын дәлелдеді, оның әлеуетті ресурстарын қайта бағалауды негіздеді.

Аса көрнекті ғалым Қаныш Сәтбаев геология-минералогия ғылымдарының докторы (1942), профессор (1950), КСРО ҒА академигі және Қазақ КСР ҒА академигі (1946), Тәжік ҒА құрметті мүшесі (1951), Лениндік (1958) және КСРО Мемлекеттік (1942) сыйлықтарының лауреаты. 4 рет Ленин, Отан соғысы ордендерімен және КСРО медальдарымен марапатталған. Қаныш Сәтбаевтың құрметіне 100-ден аса нысандардың, оның ішінде Сәтбаев қаласы, мұздық пен Жоңғар Алатауы жотасының шыңы, Сәтбаевит минералы аталған. Сәтбаевтың есімін ҚР ҰҒА геологиялық ғылымдар институты, Қазақ ұлттық зерттеу университеті, Жезқазған қаласындағы Тау-кен металлургия комбинаты, республиканың қалалары мен ауылдарындағы көптеген мектептер мен көшелер аталған.

Көрсетілген демеушілік көмек үшін:

Халықаралық Қ.Сәтбаев қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы, ҚР Парламенті Сенатының депутаты Алтынбек Нухұлына;

«Корпорация «Қазақмыс» ЖШС басқарма төрағасы Огай Эдуард Викторовичке;

"Еуразия тобы" ЖШС басқарма төрағасы Шахажанов Серік Кәрімжанұлына;

«Қазақстан мұнайшы-геологтар одағы» бірлестігінің президенті Қуандықов Балтабек Мұқанұлына;

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университетінің ректоры Бегентаев Мейрам Мұхаметрахымұлына;

«Атамұра» корпорациясының президенті Құл-Мұхаммед Рақымғали Абрарұлына;

«Габек» ЖШС бас директоры Бектұров Ғаббас Хамзеұлына;

Қ.Сәтбаев атындағы канал филиалының директоры Жиенқұлов Оңдасын Елубайұлына;

«Zhanros Drifting» ЖШС-нің бас директоры Мылтықбаев Алексей Бисенбайұлына;

«Азимут Энерджи Сервисез» АҚ атқарушы директор м.а. Низаев Алексей Владимировичке алғысымызды білдіреміз.

RU

Памятник академику К.И. Сатпаеву

Памятник великому ученому К.Сатпаеву установлен в 2021 году. Подарен городу Нур-Султан от имени акимата Павлодарской области к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Автор скульптуры - Нартов Аскар Маратович.

Архитектор – Бокебай Саматбек Таженович.

Автор концепции памятника - Нухулы Алтынбек.

Высота скульптуры К.И.Сатпаева с плинтом – 3 натурные величины (5,25 м), материал – бронза, вес - 4,9 т.

Постамент исполнен из гранита, высота - 5,42 м.

Подиум, высота – 1,08 м., площадь – 24*36 м.

Общая высота памятника – 13 метров.

Академик Каныш Сатпаев – феномен XX века. Он родился 12 апреля 1899 года в Баянаульском районе Павлодарской области, умер 31 января 1964 года в Москве, похоронен в Алматы.

Каныш Имантаевич Сатпаев – историческая личность планетарного масштаба, крупный государственный и общественный деятель, выдающийся ученый, первый президент и основатель Академии наук Казахстана, открыватель Жезказганского месторождения и инициатор строительства канала Иртыш-Караганда. Внес огромный вклад в развитие науки, исследование недр Казахстана. Великим ученым были заложены основы горно-добывающей промышленности Казахстана, спрогнозировано развитие индустрии на многие годы вперед. Имя К.И.Сатпаева вписано золотыми буквами в историю государства, и он поистине является гордостью Казахстана.

Сатпаевым была создана казахстанская металлогеническая школа, а геология Казахстана поднята на современный высокий уровень. Наиболее ценными являются его труды, посвященные изучению Жезказганского месторождения и составлению прогнозно-металлогенических карт Центрального Казахстана.

Выдающийся ученый Каныш Сатпаев – обладатель многих званий и премий: доктор геолого-минералогических наук (1942), профессор (1950), академик АН СССР и академик АН Казахской ССР (1946), почетный член Таджикской АН (1951), лауреат Ленинской премии (1958), лауреат Государственной премии СССР (1942). Награжден 4 орденами Ленина, орденом Отечественной войны и медалями СССР.

В честь К.Сатпаева названыболее 100 объектов: город Сатпаев, ледник и пик хребта Джунгарского Алатау, минерал сатпаевит, Институт геологических наук НАН РК, Казахский национальный исследовательский университет, Горно-металлургический комбинат в г.Жезказган, многие школы и улицы в городах и селах республики.

Выражаем благодарность за оказанную спонсорскую помощь:

Международному фондуК.Сатпаева в лице председателя попечительского Совета, депутата Сената Парламента РК Алтынбека Нухулы;

ТОО «Корпорация «Казахмыс» в лице председателя правления Огай Эдуарда Викторовича;

ТОО "Евразийская группа" в лице председателя правления Шахажанова Серика Каримжановича;

"Казахстанское Общество нефтяников-геологов" в лице президента Куандыкова Балтабека Мукановича;

Казахскому национальному исследовательскому техническому университету им.К.Сатпаева в лице ректора Бегентаева Мейрама Мухаметрахимовича;

Корпорации «Атамұра» в лице президента Кул-Мухаммеда Рахымгали Абраровича;

ТОО «Габек» в лице генерального директора Бектурова Габбаса Хамзиевича;

Филиалу канала им.К.Сатпаева в лице директора Жиенкулова Ондасына Елубаевича;

ТОО «ZhanrosDrifting» в лице генерального директора Мылтыкбаева Алексея Бисенбаевича;

АО «АзимутЭнерджиСервисез» в лице и.о. исполнительного директора Низаева Алексея Владимировича

EN

Monument to Academician K.I. Satpayev

The monument to the great scientist K. Satpayev was erected in 2021. It was presented to the city of Nur-Sultan on behalf of the Akimat of Pavlodar region for the 30th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan.

The author of the sculpture is Nartov Askar Maratovich.

Architect - Bokebay Samatbek Tazhenovich.

The author of the concept is Nukhuly Altynbek.

The height of the sculpture of K.I.Satpayev with a plinth is 3 full-scale values ​​(5.25 m), material - bronze, weight - 4.9 tons.

The pedestal is made of granite, height - 5.42 m.

The podium, height - 1.08 m, area - 24*36 m.

The total height of the monument is 13 meters.

Academician Kanysh Satpayev is a phenomenon of the XX century. He was born on April 12, 1899 in the Bayanaul district of the Pavlodar region, died on January 31, 1964 in Moscow, was buried in Almaty.

Kanysh Imantayevich Satpayev is a historical personality of a planetary scale, a major statesman and public figure, an outstanding scientist, the first president and founder of the Academy of Sciences of Kazakhstan, the discoverer of the Zhezkazgan deposit and the initiator of the construction of the Irtysh-Karaganda canal. He made a huge contribution to the development of science, exploration of the bowels of Kazakhstan. The great scientist laid the foundations of the mining industry in Kazakhstan, predicted the development of the industry for many years to come. The name of K.I.Satpayev is inscribed in golden letters in the history of the state and he is truly the pride of Kazakhstan.

Satpayev created the Kazakh metallogenic school, and the geology of Kazakhstan was raised to a modern high level. The most valuable are his works devoted to the study of the Zhezkazgan deposit and the compilation of predictive metallogenic maps of Central Kazakhstan.

Outstanding scientist Kanysh Satpayev is the holder of many titles and awards: Doctor of Geological and Mineralogical Sciences (1942), Professor (1950), Academician of the USSR Academy of Sciences and Academician of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR (1946), Honorary Member of the Tajik Academy of Sciences (1951), Lenin Prize Laureate (1958), Laureate of the USSR State Prize (1942). He was awarded 4 Orders of Lenin, the Order of the Patriotic War and medals of the USSR.

In honor of K. Satpayev, more than 100 objects are named: the city of Satpayev, the glacier and the peak of the Dzhungarsky Alatau ridge, the mineral satpaevit, the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, the Kazakh National Research Technical University, the mining and metallurgical plant in Zhezkazgan, many schools and streets in cities and villages of the republic.

We express our gratitude for the sponsorship provided:

International Fund of K. Satpayev represented by the chairman of the board of trustees, deputy of the Senate of the Parliament of the Republic of Kazakhstan Nukhuly Altynbek;

"Corporation Kazakhmys" LLP represented by the chairman of the management board Ogay Eduard Viktorovich;

"Eurasian Group" LLP represented by the chairman of the board Shahazhanov Serik Karimzhanovich,;

"Kazakhstan Society of Oil Geologists" represented by president Kuandykov Baltabek Mukanovich;

Kazakh National Research Technical University after K. Satpayev represented by rector Begentaev Meiram Mukhametrakhimovich;

"Atamura" corporation represented by president Kul-Mukhammed Rakhymgali Abrarovich;

"Gabek" LLP represented by general director Bekturov Gabbas Khamzievich;

The branch of the canal named after K. Satpayev represented by the director Zhienkulov Ondasyn Elubaevich;

LLP "Zhanros Drifting" represented by general director Myltykbaev Alexey Bisenbaevich;

"Azimut Energy Services" JSC represented by the acting executive director Nizaev Alexey Vladimirovich.

Расширения для Joomla