Заявка на посещение и экскурсию - 8 (7182) 61-81-59

«МҰРТТЫ ОБАЛАР»

Ерте темір дәуіріндегі Орталық Қазақстанның кең аумағында таңқаларлықтай біртүрлі және тұрақты жерлеу құрылыстарын қалдырған тайпалар өмір сүрген.

Сарыарқаның батысында және шығысында, солтүстігі мен оңтүстігінде, ашық далаларда, тау және өзен аңғарларында «мұртты» қорғандар деп аталатын топырақтан және тастан жасалған қорғандар мен үйінділер немесе монументалды құрылыстары бар. Орталықтың басқа ескерткіштерінен айырмашылығы. Қазақстанда қорғандардың екі түрі де үлкен қорымдарды құра алмайды. Бір қорымда 10-15-тен аспайды.Қорымдардағы бірінші және екінші типтегі обалардың арақатынасы бірден беске немесе онға дейін, басқаша айтқанда, 3-10-нан тұратын әр қорым үшін көрсетілуі мүмкін. қарапайым қорғандар, тас жоталары бар бір қорған бар, бұл Орталық Қазақстанның барлық аймақтарында кездеспейді.

Қарағанды ​​облысының Ұлытау, Шет, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында екінші типтегі үйінділері бар қорымдар көбірек. Қазақ тауларының орталық аймақтарында. Басқа аймақтарда, оларға перифериялық, олардың саны біртіндеп азаяды. Жалпы, тас жоталары бар қорғандардың аумағы әбден анықталған және батыста Ұлытау таулары мен өзеннің жоғарғы ағысын қамтиды. Есіл, солтүстігінде - Көкшетау аймағының оңтүстік аудандары, шучинск мен Бурабай көліне дейін, шығыста - Павлодар облысының тегіс жоталары мен аласа гумхов аймағы, Шыңғыс жотасы мен оның жақтауы аймақтарына дейін. Оңтүстік шекара Балқаш пен Бетпақдаланың солтүстік аймақтарына жетеді.

Қазіргі кезде «мұртты» қорғандар бірнеше құрылымдарда кездесетін тас құрылымдардың күрделі жерлеу кешені болып табылады, ол үлкен бас қорғаннан және оған шығыс жағынан іргелес жатқан немесе едәуір қашықтықта орналасқан және одан шығысқа қарай созылып жатқан шағын биіктіктегі шағын қорғаннан тұрады. ені 1,5-2 м және ұзындығы 20-дан 200 м-ге дейін және одан да көп екі тас жоталар бар.Тас жоталар жартылай доғалар түріне ие және басында және соңында қорған типіндегі дөңгелек тас құрылымдарымен шектеледі. Сөйтіп, «мұртты» қорғандар ұғымы үшеуін қамтиды. құрамына кіретін бөліктер немесе жасанды құрылымдардың элементтері: адам жерленген үлкен қорған, жылқы қорымы бар кішігірім және жер ыдыс пен тас жоталар.

Тасмола мәдениеті - скиф-сақ этникалық тобы жасаған мәдениеттің бір түрі. Бұл мәдениет Қазақстанның далалық аймақтарында кең таралды. Қорғандар негізінен тастардан тұрғызылған және бір рулар мен тайпалардың қалыптасуымен пайда болған шығар. Қорғандарда құнды заттар өте сирек кездеседі. Негізінен оларда жылқының қаңқасы немесе оның жеке сүйектері (бас сүйегі, аяқ сүйектері) немесе ат атрибуттары бар: тізбек, әртүрлі реактивті тоқалар және т.б. Шағын қорғандардан ошақтың орны, өртенген ағаштың күлі табылды. Тас үйінділердің шығысқа бағытталуы және олардың сопақша пайда болуы ғалымдар арасында әр түрлі гипотезалардың пайда болуына себеп болды. Орталық Қазақстанда жиі кездесетін «мұртты» қорғандар қосымша зерттеуді қажет етеді.

Г.Ю. Пересветов, жетекші

Ғылыми зерттеулерді қолдау бөлімі

табиғат, палеонтология және археология

КУРГАНЫ "С УСАМИ”

Обширную территорию Центрального Казахстана в эпоху раннего железа населяли племена, оставившие удивительно однообразные и устойчивые по форме погребальные сооружения.

На западе и востоке, севере и юге Сарыарки, в открытых степях, горных и речных долинах распространены курганы и насыпи из камня, земли и монументальные сооружения, получившие название курганов «с усами». В отличие от других памятников Центрального Казахстана оба типа курганов не составляют больших могильников. В одном могильнике их бывает не больше 10—15. Соотношение первого и второго типов курганов в могильниках может быть выражено как один к пяти или десяти, иными словами, на каждый могильник, состоящий из 3—10 обычных курганов, приходится один курган с каменными грядами. Такая пропорция соблюдается не во всех районах Центрального Казахстана.

Больше могильников с курганами второго типа в Улытауском, Шетском, Актогайском и Каркаралинском уездах Карагандинской области, т.е. в центральных районах Казахского мелкосопочника. В других, периферийных по отношению к ним районах количество их постепенно убывает. Вообще ареал курганов с каменными грядами вполне определен и охватывает на западе район Улытауских гор и верховья р. Ишим, на севере—южные районы Кокшетауской области, до Щучинска и озера Борового, на востоке — зону плоских увалов и низкого мелкосопочника Павлодарской области, до районов Чингизского хребта и его обрамлений. Южная граница доходит до северных районов Прибалхашья и Бетпак-Далы.

В настоящее время курганы «с усами» представляют собой сложный погребальный комплекс каменных сооружений, встречающийся в нескольких вариантах. Он состоит из основного кургана большого размера и примыкающего к нему с восточной стороны или расположенного на значительном расстоянии малого кургана небольшой высоты и отходящих от него на восток двух каменных гряд шириной 1,5—2 м и длиной от 20 до 200 м и более. Каменные гряды имеют форму полудуг и часто в начале и конце ограничены круглыми каменными сооружениями курганного типа. Таким образом, в понятие курганов «с усами» входят три составные части, или элементы искусственных сооружений: большой курган с погребением человека, малый с захоронением коня и глиняным сосудом и каменные гряды.

Тасмолинская культура — это своеобразная культура, созданная скифо-сакской этнической группой. Такая культура была широко распространена в степных областях Казахстана. Курганы в основном построены из камней и возникли, вероятно, с формированием единых родов, племен. В курганах ценные вещи встречаются очень редко. В основном в них находятся конский скелет или его отдельные кости (череп, кости ног), или конские атрибуты: узда, различные струйные пряжки и т.д. В малых курганах обнаружены место очага, зола обгоревшего дерева. Направленность каменных курганов на восток и их овальный вид привели к возникновению различных гипотез среди ученых. Курганы «с усами», часто встречающиеся в Центральном Казахстане, требуют дальнейшего изучения.

Г.Ю. Пересветов, руководитель

отдела научно-исследовательского обеспечения

природы, палеонтологии и археологии

118383478 2621153198198645 5645561410847148753 o118448191 2621153214865310 9079100750428181250 o